บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนด,กติกาและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการกับ http://www.thailandhardware.com/ ผู้จัดทำเว็บไซต์ตลาดบิด ดอท คอม("ไซต์")( www.thailandhardware.com ) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในเชิงข้อมูลในการขายสินค้าและให้บริการแก่ท่าน โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวในข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการต่อไปนี้เพราะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับท่านในฐานะผู้ใช้ (" ผู้ใช้") และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไขและการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการ หากท่านไม่พึงประสงค์ที่จะปฏิบัติามข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการแล้วกรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ข้อกำหนดการใช้เว็ปไซต์นี้มีผลบังคับใช้ทั้งภายในโดเมน( domain) และโดเมนย่อย( subdomain) ของ www.thailandhardware.com และมีผลบังคับกับบางเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 21เมษายน พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดอายุของผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ใช้บริการภายในเว็บไซต์นี้หรือต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง ข้อกำหนดการอนุญาตใช้เว็บไซต์ ภายใต้ระเบียบการใช้เว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดการให้บริการนี้ เราให้สิทธิไม่เด็ดขาด ไม่อาจโอนได้ สิทธิจำกัดแก่ผู้ใช้ในการใช้แและแสดงซ้ำเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าจะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด เราอนุญาตให้ท่านดูและนำข้อมูล ("เอกสาร") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์("ไซต์")นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ การให้สิทธิ์อันมีข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาของเอกสาร และอยู่ใต้บังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บบรรดาประกาศเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆในเอกสารเหล่านั้นไว้ด้วย 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ ผลิตเพิ่ม พิมพ์เผยแพร่ เผยแพร่ หรือแสดงเอกสารดังกล่าวในที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และ 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่โอนเอกสารให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้ ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ปรากฏในไซต์นี้ตามที่จะมีการปรับปรุงและประกาศใช้เป็นครั้งเป็นคราวไป การให้สิทธิ์อันจำกัดนี้ไม่รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าไม่ว่าในรูปแบบใด ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธ์ที่มีอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกในการใช้เว็บไซต์นี้และ ท่านตกลงว่าในการใช้เว็บไซต์นี้ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และตกลงที่จะป้องกันการใช้เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้ระบุให้ทำได้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมทั้งข้อมูล เอกสารในเว็บไซต์ ซอฟท์แวร์และเนื้อหาในสิ่งดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น การให้บริการนี้เป็นการให้ในสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันเกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูล การบริการ การเข้าถึงโดยไม่ขาดตอน หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยผ่านหรือเกี่ยวกับการให้บริการนี้ กล่าวโดยเฉพาะคือเราไม่รับประกันใดๆทั้งหมดซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันดังต่อไปนี้ คือ การรับประกันเกี่ยวกับการมีให้ ความถูกต้อง ประโยชน์ หรือเนื้อหาของสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และ การรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับลักษณะอันเหมาะแก่การซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เราไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือครบถ้วนของเอกสาร หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ , ความเห็น , ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดง หรือแจกจ่ายจากไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านอาจจะเชื่อ ข้อความโฆษณา ความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในไซต์นี้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา ( หากมี) ในไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวในไซต์นี้ ข้อมูลและเอกสารในไซต์รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีในไซต์นี้มีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท ข้อปฏิเสธความรับผิดนี้ใช้บังคับกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำงาน ความผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การขาดตอน การลบทิ้ง ความชำรุดบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายสื่อสาร โจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้สิ่งที่บันทึกไว้ ไม่ว่าโดยผิดสัญญา โดยละเมิด โดยประมาทเลินเล่อ หรือด้วยมูลเหตุทางคดีอื่นใด แม้ทางเรา("เว็บไซต์")จะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม ทั้งเรา("เว็บไซต์")พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบสิทธิ์ ผู้รับโอนสิทธิ์ บริษัทในเครือของตลาดบิด ดอท คอมหรือผู้ให้เนื้อหาของข้อมูล หรือการบริการต่างไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆในความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวพัน ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเกิดขึ้นจากการใช้การให้บริการนี้หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้การให้บริการนี้หรือจากการผิดการรับประกันใดๆ ไทยแลนด์ฮาร์ดแวร์ ดอท คอมเป็นเพียงผู้ให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการมิได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ขาย และมิได้เป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ให้กู้เงิน หรือเสนอให้บริการทางการเงิน หรือทำการแทนสถาบันการเงินอันเกี่ยวกับการให้บริการนี้ ตลาดบิด ดอท คอมไม่ได้ให้การรับรอง แนะนำ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ขายบริการทางการเงินที่ร่วมรายการใดๆ ตลาดบิด ดอท คอมมิได้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หรือสถาบันการเงินใดหรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด การให้บริการนี้เป็นเพียงการบริหารงานและเกี่ยวพันกับสื่อเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดมาอันใดจะเหมาะสมที่สุดแก่ความจำเป็นและฐานะของตน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือกเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบในบริการของตนต่อผู้ใช้ และผู้ใช้ตกลงว่าตลาดบิด ดอท คอมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวพันในทางใดๆกับการบริการของผู้ขายเหล่านั้น ไทยแลนด์ฮาร์ดแวร์ ดอท คอมและ/หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆที่ร่วมรายการสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะละเว้น หยุด พักชั่วคราว หรือยกเลิกการเสนอผลิตภัณฑ์ใดๆไทยแลนด์ฮาร์ดแวร์ดอท คอมและ/หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ร่วมรายการไม่รับรองว่าราคาและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและจัดมาให้โดยผ่านเว็บไซต์นี้จะเป็นข้อกำหนดที่ดีหรือราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาด ราคาและลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถอนออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีส่วนใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้จะเป็นข้อเสนอหรือคำมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติหรือเป็นสัญญากำหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัวใดๆทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ตกลงจะชดใช้ความเสียหายแก่ตลาดบิด ดอท คอมและผู้ขายผลิตภัณฑ์เพื่อความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย ซึ่งรวมทั้งความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายที่เกี่ยวพัน และค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ อันเกิดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเรียกร้องที่เนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากเป็นจริงก็จะเป็นการผิดข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยผู้ใช้ การบริการออนไลน์ ท่านตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านให้กับเราไม่ให้ถือว่าเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล การที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารกับเรา ท่านได้ให้สิทธิแก่เราอย่างไม่จำกัด เพิกถอนไม่ได้โดยไม่คิดค่าสิทธิในการใช้ไปทั่วโลกเพื่อใช้ใหม่ แสดง แสดงในที่สาธารณะ ส่งและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารดังกล่าว และท่านยังตกลงว่าเรามีสิทธิอย่าง สมบูรณ์ในการที่จะใช้ความคิด หลักการ หรือประดิษฐ์กรรมที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้เรา อีกทั้งท่านยอมรับว่าเราไม่ประสงค์จะให้ท่าน และท่านก็ตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่ หรือผิดกฎหมาย หรือข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย ท่านตกลงว่า ข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบคำขอ ถ้าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางตลาดบิด ดอท คอมมีสิทธิปิดบัญชีของผู้ใช้และไม่ให้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด ท่านตกลงว่าข้อมูลที่ท่านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจของท่านให้มาไม่ถือว่าเป็นความลับ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือลิขสิทธิ์ ท่านได้ให้สิทธิอันถาวรแก่ตลาดบิด ดอท คอมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่เป็นสิทธิ์แต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ ทำใหม่ แก้ไข พิมพ์ แปล หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นโดยประการอื่นใด ตลาดบิด ดอท คอมสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขและ/หรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆที่เสนอโดยผู้ขายที่ร่วมรายการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆหรือโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะใดๆก็ได้ ผู้ขายเป็นผู้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอันเป็นการดำเนินธุรกิจตามปรกติของผู้ขายและการเสนอก็ได้กระทำโดยเอกสารที่แยกต่างหากต่อผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าตลาดบิด ดอท คอมและผู้ขายที่เข้าร่วมรายการไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบถ้าหากว่าข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ใช้ถูกดึงไปและนำไปใช้ในภายหลังโดยผู้รับที่ไม่ประสงค์ให้เป็นผู้รับข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้อาจติดต่อผู้ขายแต่ละรายเพื่อการช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ตลาดบิด ดอท คอมใช้การเข้ารหัสลับ SSL (SSL encryption) สำหรับข้อมูลที่ลูกค้าให้มาในแบบคำขอ อย่างไรก็ดี ตลาดบิด ดอท คอมไม่สามารถและไม่รับรองว่าข้อมูลที่ท่านส่งมานั้นจะไม่ถูกบุคคลอื่นดึงไปและถูกถอดรหัส ท่านตกลงว่าตลาดบิด ดอท คอมและผู้ร่วมทุนอาจเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปและไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้ เช่นจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม การเข้าออกของข้อมูล และสถิติประชากรทั่วไป เป็นต้นตลาดบิด ดอท คอมไม่สามารถ และจะไม่ทำหรือมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างที่ติดไว้หรือส่งมาโดยผู้ใช้หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามท่านยอมรับและตกลงว่าตลาดบิด ดอท คอมมีสิทธิที่จะตรวจสอบการให้บริการด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกเป็นครั้งคราวและเปิดเผยข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำขอของหน่วยราชการใดๆ เพื่อดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสม หรือเพื่อป้องกันตัวเองหรือผู้ใช้ของตน ตลาดบิด ดอท คอมจะไม่ตรวจสอบหรือเปิดเผยอีเล็คทรอนิกเมล์ส่วนตัวใดๆโดยเจตนาเว้นแต่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ตลาดบิด ดอท คอมสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดข้อมูลหรือเอาข้อมูลใดๆออกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนเห็นด้วยดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวว่าไม่เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสมหรือเป็นการขัดต่อข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลาดบิด ดอท คอมประกาศเป็นการเฉพาะว่าตลาดบิด ดอท คอมจะไม่รับผิดต่อการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิ์ หรือความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นการกระทำในส่วนเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ใช้หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกให้มา

Loading...